Eredienst en pastoraat

Eredienst (of wel Kerkdienst)

De erediensten vinden iedere zondag plaats vanaf 10.00 uur.

Het hart van de gemeente klopt in de eredienst. Wij vieren gemeenschap met de Eeuwige en elkaar rondom het Woord en de Sacramenten, in lofzang en gebed. Zo houden wij zijn Naam hoog en worden wij gesterkt in het geloof op onze weg naar Zijn toekomst van vrede en gerechtigheid. Wij worden gezegend om onze roeping in de wereld gestalte te geven.

De eredienst wordt gekenmerkt door een oecumenische liturgie met Kyrie en Gloria (loflied) en responsies met gebruik van liederen uit de brede oecumenische traditie.
Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen in de liturgie, zoals het gebruik van beeld en eigentijdse kerkliederen. In het leven geroepen daartoe is de zingkring Tussentijds, waar deze verschillende tradities ten dienste van de eredienst worden ge- en beoefend.

Ruimhartig gaan wij om met de toelating van de Heilige Doop en het vieren van de zegen voor mensen die (alternatieve) levensverbintenissen zijn aangegaan.

Het Heilig Avondmaal is opengesteld voor allen die gedoopt zijn en voor allen die de viering van de eredienst met hart en ziel willen meemaken.

Gebruik wordt gemaakt van mensen uit ons midden met bijzondere talenten om de eredienst vorm te geven. Te denken valt hierbij aan de organisten, een voorzanger, lectoren (zij lezen ons voor uit de bijbel), bloemschikkers, beamerteam, gastheer/gastvrouw etc.

Er wordt gestreefd naar:

  • verstaanbaarheid voor alle kerkgangers; daarom is er in de eredienst ruimte voor de taal van kinderen, jongeren en volwassenen;
  • gastvrijheid en respect voor passanten en nieuwkomers;
  • het vertolken van Gods Woord in de traditie van de kerk.

Kinderen vanaf ca 4 jaar gaan (om de week) naar de kindernevendienst. Elke zondag is er oppasdienst (crèche) voor de kleinsten.
Een keer in de twee weken wordt er een tienernevendienst gehouden in het jeugdhonk met de naam TNT. Tijdens de dienst verlaten ook de jongeren vanaf 12 jaar de kerkzaal om in hun eigen taal te vieren en te leren.

Elke zondag is er na de kerkdienst in de wijkzaal gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Voor de kinderen is er frisdrank.

Voorbedenboek

Het voorbedenboek ligt in de hal van de kerk. Het heeft er een eigen herkenbare plaats. Tot 5 minuten voor aanvang van de dienst kan men er een bede inschrijven. Iedereen mag er iets inschrijven, een ieder kan het ook inzien. Gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn iets te schrijven in het voorbedenboek, maar dat wel willen, kunnen dat kenbaar maken aan één van de ambtsdragers (van het wijkteam). Hij/zij kan de bede vervolgens schrijven in het voorbedenboek.

Bijzondere diensten
Heilig Avondmaal

Ongeveer 6 maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Deelname aan het Heilig Avondmaal vindt lopend plaats. Ook de kinderen mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. De volgende uitnodiging tot deelname wordt bij de afkondigingen uitgesproken; “Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal en een ieder is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ook de gasten in ons midden en zij die tot een ander kerkgenootschap behoren”. Op aanwijzing van de ouderling van dienst gaat men naar voren, neemt brood van de predikant en daarna de wijn bij één van de ambtsdragers in ontvangst. Voor hen die daar behoefte aan hebben is er druivensap.

Dopen

Voor doopaanvragen kunt u zich rechtstreeks wenden tot de wijkpredikant, de wijkscriba of het kerkelijk buro. Vaste doopzondagen hebben we niet, de datum wordt bepaald i.o.m. de predikant. Het doopgesprek vindt plaats met de predikant. Het maken van foto's of film in de dienst is toegestaan, mits dit op gepaste wijze gebeurt.

Paascyclus

In 7 weken wordt met elkaar toegeleefd naar Pasen, vaak aan de hand van een thema, dat met name voor de kinderen wordt uitgewerkt in beeld en geluid.

De laatste week voor Pasen noemen we de Stille week. In de stille week worden op Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en op Paasmorgen diensten gevierd.
Witte donderdag wordt het Heilig Avondmaal aan tafel gevierd. De tafel is opgesteld in de vorm van een kruis. De gemeente zit in een kring daaromheen. Om praktische redenen wordt er alleen druivensap geschonken.
Goede vrijdag (avonddienst) is een sobere dienst, de paaskaars wordt uitgeblazen, we verlaten in stilte (zonder orgelspel) de kerkzaal.
Stille zaterdag, in deze dienst wordt de nieuwe paaskaars brandend (Licht van Christus) binnengebracht. Zij die dat willen, kunnen naar het doopvont komen en een kruisje ter gedachtenis aan hun eigen doop op hun voorhoofd krijgen.

Paasmorgen is een feestelijke dienst, we vieren met elkaar de opstanding van onze Heer. Ook wordt in deze dienst het Heilig Avondmaal gevierd.

Pinksteren

Is een feestelijke dienst waarin we de uitstorting van de Heilige Geest mogen vieren. Ook wordt in deze dienst het Heilig Avondmaal gevierd.

Zondag van voleinding

Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst worden de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden genoemd.Ter nagedachtenis aan de overledenen wordt voor een ieder van hen een witte roos in een vaas geplaatst bij het noemen van de naam. Dit wordt gedaan door de nabestaanden indien gewenst, anders door een ambtsdrager.
Hierna begint de adventtijd.

Advent en Kerst

De adventperide beslaat 4 zondagen, dus vier zondagen voor 25 december is het eerste advent. Ook in deze periode wordt veelal een bepaald thema gevolgd.

Op 24 december vieren we Kerstavond. In de Kern is het gebruikelijk een dienst voor jong en oud te organiseren. Met andere woorden een zeer laagdrempelige dienst vaak met behulp van jongeren georganiseerd. Begint om 19:30 uur en het is echt een dienst voor het gehele gezin. Na de dienst is er veelal warme chocomelk of glühwein, die buiten bij knapperend haardvuur gedronken wordt. De kinderen krijgen een traktatie.

Kerstmorgen is een feestelijke dienst waarin we de geboorte van onze Heer vieren. We zingen met elkaar kerstliederen en soms is er een koor aanwezig.

Gebruikte kleuren in de eredienst

Paars, Advent en veertigdagentijd: Ingetogenheid, boete en rouw

Wit, Kerstmis, Pasen: Blijdschap, zuiverheid, reinheid, licht en feest

Rood, Pinksteren: Vuur, verwijzend naar de Heilige Geest

Groen, Feestloze tijd: Hoop, groei en toekomst

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet namens de gemeente naar een gemeentelid waarvoor bijzondere aandacht gewenst is. Als u iemand weet voor de wekelijkse bloemengroet kunt u contact opnemen met mevr. A. van Veen-Wijnhorst, telefoon 0181-614768.

Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken: “Bidden met bloemen”. Ongeveer 30 keer per jaar wordt aan de hand van een thema of lezing een bloemstuk gemaakt. Dit bloemstuk vindt z’n plaats in het liturgisch centrum en past qua symboliek, vorm, en/of kleur bij het thema.Diensten waarvoor bloemstukken worden gemaakt zijn (de weken voor) Kerst en Pasen, Pinksteren, en vele andere hoogtijdagen en bijzondere diensten als doop- en belijdenisdiensten.

In de eredienst wordt een korte uitleg gegeven. Ook na de dienst kunnen vragen worden gesteld. Van elk bloemstuk wordt een foto gemaakt, die met uitleg in een album wordt bewaard. Ook worden de foto’s gebruikt voor het maken van kaarten voor het Verjaardagsfonds.De groep, bestaande uit 10 personen, komt 4 à 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Het bloemschikken gebeurt in groepjes van twee of drie personen.Het opdoen van ideeën gebeurt door het bezoeken van beurzen van het Provinciaal Diensten Centrum. Ook laat de groep zich inspireren door de Franciscaanse Beweging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. T. Huisman - van der Meijden, telefoon 0181-616067.

Oppas

Om ouders met jonge kinderen in de gelegenheid te stellen samen de ochtenddienst bij te wonen, wordt er elke zondagmorgen voor kinderen van 0 t/m 4 jaar opvang verzorgd. Deze oppasdienst wordt gehouden in zaal 2. Hier is speelgoed en een box aanwezig. Tijdens de collectes worden de kinderen uit de crèche gehaald om gezamenlijk de zegen te ontvangen. Volgens een halfjaarlijks rooster zijn steeds twee personen aanwezig om voor uw kinderen te zorgen. Wie er aan de beurt zijn kunt u lezen in kerkblad Samen. "Vele handen maken licht werk", en dat geldt ook voor de crèche. Wij zoeken altijd nieuwe ouders en jongeren (vrouwen en mannen zijn welkom) die ook een ochtend willen oppassen. Het zou heel fijn zijn, als alle ouders die gebruik maken van de oppasdienst, er ook hun bijdrage aan leveren.
Contact openen kan via mail.

Kindernevendienst

Iedere 14 dagen is er kindernevendienst tijdens de schriftlezingen en de preek. Kinderen in de basisschoolleeftijd verlaten o.l.v. één volwassene en één jongere de kerkzaal met een lantaarn die aangestoken is aan de Paaskaars. Met de predikant is van te voren afgesproken welk verhaal verteld wordt. Meestal worden de lezingen uit "Kind en Zondag" aangehouden. Na het verhaal wordt nog een werkje gemaakt dat de kinderen mee naar de kerkzaal mogen nemen. Hier wordt meestal nog verteld waar het in de nevendienst over ging. Met Kerst (adventstijd) en Pasen (lijdenstijd) wordt gewerkt met een thema. De nevendiensten zijn dan wekelijks en de werkjes zijn dan vaak groter en mogen na afloop van het project worden meegenomen. De kinderen krijgen ook de gelegenheid zelf iets te vertellen of ideeën naar voren te brengen. Ook wordt er gezongen, muziek gemaakt of een bijdrage geleverd aan de dienst, bijv. de Oogstdienst. Ook bij doop en Heilig Avondmaal wordt soms gebruik gemaakt van de kinderen. Contactpersoon is Annelies den Ouden.

TNT, TRINITROTOLUEEN

Als vervolg op de kindernevendienst voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze jongeren zijn de nevendienst ontgroeid en kunnen nu om de week de kerkzaal verlaten om met leeftijdgenoten uit de bijbel te lezen. De diensten van TNT zijn eens in de twee weken.
Contactpersoon is de jeugdouderling.

Hulp nodig

Voor het goed invullen van zowel de oppas, de kindernevendienst als de tienerdiensten is uw hulp nodig. Wilt u uw bijdrage leverern? Neem dan contact op met de scriba.

Omdat de gemeente De Kern gemeente wil zijn met vrijwilligers, hebben wij geen koster maar wordt er gewerkt met gastheren en –dames.
Zij zorgen voor een organisatorisch goed verloop van de activiteiten voor, tijdens en na de kerkdiensten.
Omdat we iedere zondag koffie drinken na de dienst, worden zij hierin bijgestaan door een groep vrijwilligers, die helpen bij het zetten en schenken van de koffie en thee.

Ook op door-de-weekse dagen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers bij de diverse activiteiten.

Voor meer informatie omtrent het gastheer of gastvrouw op zondag zijn, kunt u contact opnemen met de scriba..

Voor meer informatie omtrent het gastheer of gastvrouw zijn op door de weekse dagen kunt u contact opnemen met beheerder, de heer G. Huisman

Overlijden

Zoals gebruikelijk kan, indien gewenst, een uitvaartdienst vanuit De Kern worden gehouden. Een uitvaartdienst gaat uiteraard vóór de verhuur. Maar omdat het gebouw dikwijls wordt verhuurd en het nodige op elkaar moet worden afgestemd, willen wij u aanraden, voordat u definitieve afspraken maakt met de uitvaartondernemer, eerst te informeren of de kerk vrij is en of er een predikant beschikbaar is.

Huwelijk

Zoals gebruikelijk kan, indien gewenst, een huwelijksdienst in De Kern worden gehouden.
Het gebouw wordt dikwijls verhuurd en om het nodige op elkaar af te stemmen, willen wij u aanraden, voordat u definitieve afspraken maakt, eerst te informeren of de kerk vrij is en of er een predikant beschikbaar is.

Informatie over de beschikbaarheid van De Kern kan worden verkregen bij het beheerteam.

Elke zondag zijn vrijwilligers in de weer om mensen die slecht ter been zijn (ongeacht hun leeftijd) naar de kerk te brengen en na de dienst of na het koffiedrinken weer veilig thuis te brengen. De coördinatie is in handen van de heer C. Voogt. Hier kan men zich opgeven als vrijwilliger, maar natuurlijk kunt u ook contact met hem opnemen als u gehaald en thuisgebracht wilt worden..

Inleiding

De wijkkerkenraad heeft de zorg over ca. 630 pastorale eenheden (ruim 900 leden). Het hoge aantal pastorale eenheden vindt voornamelijk zijn oorzaak in de aanwezigheid in onze wijk van verzorgingshuis 't Hart van Groenewoud en een viertal 55+ huisvestingen (Marckenhof, Serreburgh, Markensteijn, Panoramaflat). In onze dienstbaarheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen meelevende leden en leden aan de rand.

Hart van Groenewoud

In het hart van Groenewoud worden, net als in de voormalige Marckenburg, kerkdiensten gehouden.

Deze diensten, in de vorm van een weeksluiting ,worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken te Spijkenisse.
Voorgangers van verschillende kerken (protestant en rooms-katholiek)  zullen deze leiden. De diensten worden om de veertien dagen op vrijdag om 16.00 uur in het activiteitencentrum van Villa 2 gehouden Er is een grote groep vrijwilligers die de bewoners van villa 1 en 3 ophalen om de diensten bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

75-plussers

Ook aan ouderen die niet in 't Hart van Groenewoud wonen wordt gedacht. Een aparte groep vrijwilligers bezoekt, indien men hier prijs op stelt, bij verjaardagen en bijzondere aangelegenheden de mensen ouder dan 75 jaar die in onze wijk woonachtig zijn. Coördinator is de heer Cor Voogt, telefoon 0181-614079.

Organisatie

Pastoraat, het omzien naar elkaar, is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de kerkenraad. Het houdt o.a. in een wijkgerichte aanpak met in iedere wijk een ouderling en pastorale medewerkers. Er worden waarnodig persoonlijke huisbezoeken gedaan. Helaas is het niet eenvoudig om vacatures voor ouderlingen te vervullen. De kerkenraad ziet zich genoodzaakt om het probleem van de vacatures op te lossen.

Aan de organisatie van het pastoraat wordt momenteel vormgegeven door het invoeren van een nieuw pastoraal model, het zogenaamde Betsaïda (Betzata) model volgens Johannes 5: 2-9a. Het uitgangspunt is; elk mens krijgt levenskracht van God. Wanneer iemand die kracht minder ervaart, dan is pastoraat (extra zorg en aandacht) nodig zodat zij/hij met vertrouwen op Gods kracht zelfstandig verder kan.

In overleg met de kerkenraad is besloten een bepaald model van pastorale zorg te gebruiken. Dit houdt in dat door de predikant het zgn. “crisispastoraat” wordt gedaan. Dit is pastoraat bij bijzondere levensgebeurtenissen, zoals ziekte, verlies van partner, het leiden van uitvaarten, bezoek bij verhuizing naar een andere leefsituatie etc. Daarnaast wordt er veel pastorale zorg verleend in allerlei vorm zoals door de bezoekouderling, de bezoekers(sters) bij ouderen en alleenstaanden. Bezoekers die nieuw ingekomen leden bezoeken. Bezoekers bij verjaardagen en jubilea. Bezoekers van de groep Langszij. Velen in de gemeente zijn op die manier actief bij het pastoraat betrokken.