Bestuurlijk

Situering

De Protestantse wijkgemeente De Kern omvat de wijken Groenewoud, Gildenwijk, Schenkel, Sterrenkwartier en delen van Maaswijk en Hekelingen. Zoals elke wijkgemeente in Spijkenisse, heeft ook de wijkgemeente De Kern gemeenteleden die woonachtig zijn in wijken welke niet behoren tot de wijken van De Kern.

Klik hier voor een plattegrond van Spijkenisse, waarop de wijken, die bij de gemeente De Kern horen, aangegeven staan.

Missie, doelstelling en karakter van de gemeente

Missie

De Protestantse wijkgemeente De Kern wil uiting geven aan de twee opdrachten waartoe wij geroepen zijn:

  1. Het gaande houden van de lofzang op aarde.
  2. Onze inzet ten aanzien van hen die in onze wereld het rechtmakende werk van de Heer nodig hebben.

Met de gemeente wil de wijkkerkenraad werken aan:

  • Een kerk met een ruimhartige en gastvrije uitstraling naar elkaar en naar buiten;
  • Een kerk van vrijwilligers;
  • Gemeenteopbouw door optimaal ruimte te geven aan de kerkelijke activiteiten.
Doelstelling

Waar de lofzang op aarde gezongen wordt, daar is de gemeente van Christus verzameld. De gemeente wil door haar handelen en spreken antwoorden op het Woord dat de Heer tot ons gesproken heeft. Dat Woord is mens geworden in Christus en leeft onder ons tot op vandaag. Dat Woord is gesproken tot alle mensen. Daarom is de gemeente nooit doel op zichzelf. De roeping van de gemeente betekent, dat door haar bestaan voor allen zichtbaar wordt, dat de Heer zich over alle mensen ontfermt. Met deze woorden worden ambtsdragers bevestigd in De Kern voor hun dienstwerk als ouderling, diaken, of predikant.

Karakter

Wij karakteriseren onze wijkgemeente als oecumenisch, open naar wereld en cultuur en als apostolair (kerk dienstbaar naar de wereld) in onze gastvrijheid naar allen die bij ons kerkelijk onderdak zoeken. Het kerkgebouw De Kern is de tastbare plek op alle dagen van de week, waarbij de deur openstaat voor een ieder die activiteiten ontwikkelt gericht op onze geloofsdoelen. Wij willen zoveel mogelijk mensen betrekken om op vrijwillige basis gezamenlijk onze roeping gestalte te geven tot opbouw van de wijkgemeente onder leiding van één predikant en één kerkelijk werker.

Beleidsplan en Jaarverslag

In het beleidsplan kunt u lezen van de richting de gemeente op wil.
In een jaarverslag wordt weergegeven wat in het voorafgaande jaar is gedaan door alle groepen die in en rondom De Kern actief zijn (geweest).

U kunt het beleidsplan en het jaarverslag opvragen bij de scriba.

De wijkkerkenraad werkt in een goede sfeer en zoveel mogelijk in teamverband. De kerkenraad bestaat uit:

Predikant * >ds.Harry Gijsen

Ouderlingen
Voorzitter *


J. Bernouw
Scriba * Wilko den Ouden
Notulist * vacant
Jeugdouderling Mw. A. Stolk-Groen
pastoraat Marckenburgh
en De Es
Mw. I. Klijn

Wijkouderlingen
 
Cora Kemp (Groenewoud)
Mw. I. Brand (Sterrenkwartier)
Mw. H. Mast (Schenkel)

Ouderling
Kerkrentmeesters


F. Wisse
vacant
vacant

Kerkrentmeesters

F. Meijdam
R. Roos

Diakenen

Mw. I. van der Velden
H. van Gemeren
vacant
vacant

* moderamen

Penningmeester Wijkkas Bankrek.nr. NL30INGB0 657517860 (Wijkgemeente De Kern)
Het kerkgebouw De Kern

Het kerkgebouw staat in de wijk Groenewoud. Het gebouw is modern, multifunctioneel, goed toegankelijk (voor gehandicapten) en onder architectuur gebouwd in 1971. Er is een kerkzaal met 236 zitplaatsen (incl. de podia), een wijkzaal en 4 vrije zalen. De vloeiende daklijn verbeeldt de ruimte en vrijheid die het christelijk geloof ons kan geven. De afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om de binnenkant van het kerkgebouw en de entree te voorzien van een frisse nieuwe kleur en nieuwe deuren.
Ook de kindernevendienstruimte ziet er nu heel aantrekkelijk uit voor de kinderen.
De nevenruimten van De Kern worden verhuurd, waarbij de kerkelijke activiteiten voorrang hebben. Het kosterswerk in de Kern wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

De Kern, uitleg muurschildering hal

In de hal is het scheppingsverhaal in symbolen verbeeld. In drie talen staat er: “In het begin”. Van Hebreeuws (van rechts naar links: Bereesjiet), via het Grieks (En arche) naar het Nederlandse “In het begin”. De weg van de vertalingen, de weg van het evangelie.

De Kern, uitleg muurschildering oppas

In zaal 2, de oppasruimte, is de Ark van Noach geschilderd. Er is voor gekozen om de dieren op de Ark te plaatsen. Dit in aansluiting met het scheppingsverhaal in de hal en het gangetje. De duif brengt het takje van de hoop. God gaat verder met Zijn schepping. Hij ziet naar ons om en zorgt voor ons. Er zijn wilde en getemde dieren afgebeeld. Ook zijn er verschillende groepen vertegenwoordigd. De vlinders staan voor alle insecten, de schilpadden en de kameleon voor de reptielen en de dolfijnen voor alle zeedieren enzovoort. Verder is er van elk continent een diersoort aanwezig. En zijn er diersoorten die op (bijna) alle continenten voorkomen.

Zo is geprobeerd de hele schepping te vangen in dit beeld. Noach kijkt uit naar de komst van de duif, die een teken brengt van nieuw leven. Wie zijn blik richt op God, kan hulp van Hem verwachten. Wij zijn Zijn schepping. Hij kijkt naar ons om. Toen en nu. Hij laat niet los wat Zijn hand begon.

Beide muurschilderingen zijn gemaakt door Annelies den Ouden.

In 1970 werd het plan om een multifunctioneel kerkgebouw aan Eikenlaan 2 te bouwen gerealiseerd. Het gebouw De Kern wordt primair gebruikt voor kerkelijke doeleinden, maar zaalverhuur is ook mogelijk. Zowel op de zondag als door de weeks wordt het kerkgebouw door leden van onze kerk gebruikt. De niet-kerkelijke activiteiten moeten daarom passen bij de kerkelijke activiteiten en elkaar niet in de weg zitten Hiervoor zijn door het kerkelijke bestuur richtlijnen opgesteld.

Er zijn diverse zalen waarin groepen van 6 tot ca 80 personen terecht kunnen. De zalen zijn voorzien van tafels en stoelen. Voor ondersteunend lesmateriaal zijn white-boards en flip-overs aanwezig. U kunt gebruikmaken van de koffie en thee voorziening in de centrale hal.

Bent u opzoek naar een zaal en wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten? Bel dan naar Het Beheerteam De Kern telefoonnummer 06- 50582055. In een persoonlijk gesprek kunnen we uw verder informeren.