Actuele informatie

Zondag 14 april, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Palmpasen.
Witte Donderdag, 19.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Maaltijd van de Heer.
Goede Vrijdag, 19.30 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.
Stille Zaterdag, 21.30 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Maaltijd van de Heer.
Zondag 21 april, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Pasen.
Zondag 28april, 10.00 uur. Voorganger is ds, Harry Gijsen.

40-dagenvespers
In de komende 40-dagentijd zijn er weer vespers om ons te bezinnen op het lijden van Christus. 
Het thema voor deze periode is “God is nabij”.
De vespers zijn op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk.  
De data en sub-thema’s zijn:
10-4: God is nabij in een tijd van lijden in deze tijd.


Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
14-04 Wiepkje Voogt
21-04 Leanne Kroon

Kindernevendienst
Op 21-04

TNT
op 14-04 en 28-04


Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019

Rechtstreekse uitzending:
Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

Litugieën bij de diensten:


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 25 april
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren

Op 9 en 23 april Zingkring in De Kern om 20 uur

Zondag 28 april
Na de koningsdag en voor de dodenherdenking op 4 mei – waarbij ik hoop voor te gaan in de Dorpskerk- en de Bevrijdingsdag op 5 mei, is er op zondag 28 april een “gewone”dienst in De Kern. Helemaal gewoon zal het niet zijn want het vocaal ensemble “Quatuor Vocum “ o.l.v. Klaas van der Heide komt voor en met ons zingen en zal deze dienst bijzonder maken. De moeite waard dus om De Kern te bezoeken.

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Het nieuwe logo voor De Verbinding

Er zijn verschillende suggesties voor een logo van de nieuwe wijkgemeente binnengekomen.
We willen iedereen weer de gelegenheid bieden om een stem uit te brengen.

Via de website stemmen klik op "Kies u logo", stemmen kan t/m zondag 28 april.

Zondag hangen in alle drie de kerkgebouwen de logo's, elk met een eigen nummer. Kies het logo dat u/jij het meest passend vindt, schrijf het betreffende nummer op het stembriefje en doe dat in de stembus die bij de logo's staat. Stemmen kan t/m zondag 28 april.

In de eerstvolgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 6 mei zal dan op basis van de uitslag het logo worden vastgesteld.


Welkom ds Marcel Zijlstra
INTERIM-PREDIKANT Marcel Zijlstra
 Uw wijkkerkenraden – straks wijkkerkenraad – hebben met het oog op de nieuw te vormen wijkgemeente ‘De Verbinding’ besloten een interimpredikant in de arm te nemen. Met ingang van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 zal ik in uw/jullie midden. Tot 1 september gemiddeld 8 uur per week en vanaf 1 september gemiddeld 16 uur per week. Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben bijna 19 jaar predikant, heb meerdere gemeentes gediend en ben nu een kleine 5 jaar interimpredikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Een hele mooie en zinvolle taak die ik met liefde en plezier uitvoer. Ik ben 46 jaar en getrouwd met Gerda. We hebben drie kinderen: Daniël, David en Ruben. De oudste gaat inmiddels naar de middelbare school. Wij wonen in het – ook – van dorp tot stad uitgegroeide Ede waar we ook kerkelijk betrokken zijn.

Wat is en doet een interim-predikant?
Een interimpredikant is een predikant in landelijke dienst die tijdelijk aan een gemeente wordt verbonden. Meestal gaat het om een gemeente die een meer complex veranderingsproces doormaakt. Mijn verbintenis is maximaal 2 jaar. In deze periode ben ik echt bij de gemeente betrokken. Ik ben geen zakelijke manager maar een predikant met hart voor heel de gemeente. Een interimpredikant kan alle predikantstaken uitvoeren: voorgaan in diensten, pastoraat, vorming & toerusting en beleid & bestuur. Afhankelijk van de opdracht verricht ik enkele van deze taken. Een interimpredikant is adviseur van de kerkenraad. Ik heb geen stemrecht. Ook kan een interimpredikant niet beroepen worden door de gemeente waar zij/hij werkt. Een interim-predikant stelt zichzelf in dienst van een gemeente. Hij begeleidt de gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen, zodat de gemeente daarin zelf de verantwoordelijkheid kan nemen en weloverwogen keuzes maken. Een interimpredikant werkt samen met alle betrokkenen, wil oog en oor hebben voor ieders belangen, zorgen en verwachtingen, maar blijft onafhankelijk.

Ervaring 
Inmiddels heb ik al meer dan tien opdrachten afgerond in gemeenten uit de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik heb fusieprocessen op plaatselijk en bovenplaatselijk niveau begeleid. Ook heb ik ervaring met het begeleiden van gebouwenkeuzes. Het ondersteunen van de opbouw en het meer één laten worden van pas gefuseerde (wijk)gemeenten heb ik vaker gedaan.  

Opdracht ten bate van De Verbinding
De opdracht waar ik samen met de wijkkerkenraad en u/jullie aan ga werken:
1 – Het verkennen, analyseren en delen van de beginsituatie en het profiel van de nieuwe wijkgemeente. Dit delen hoop ik tijdens een gemeenteavond in september te doen;
2 – Met de gemeente profielschets nieuwe predikant(en) maken;
3 – Het begeleiden van de (kleine) kerkenraad (theologisch / beleidsmatig);
4 – Het opbouwen van de nieuwe wijkgemeente door middel van verschillende verbindende activiteiten:
  • Met kerkenraad en gemeente helder krijgen wat de gemeente op korte en middellange termijn nodig heeft;
  • Met kerkenraad en gemeente de missie en visie concreet maken en in smart doelstellingen vertalen;
  • Het bevorderen onderlinge geloofsgesprek binnen kerkenraad en gemeente;
  • Waar nodig begeleiden en toerusten taakgroepen;
  • Met kerkenraad en gemeente zoeken naar manieren om verschillende vormen van spiritualiteit een plaats te geven;

5 – Voorgaan in kerkdiensten (Zo 1x per 6 weken).
Bovenstaande punten staan in een bepaalde volgorde, maar zodra ik er ben werk ik zoveel mogelijk met u/jullie aan het geheel van deze opdracht. 

Samen met de gemeente in een open proces
Ik werk graag in een open proces: geen geheimen – al heb ik net als iedere ambtsdrager wel ambtsgeheim. Ik zal dan ook regelmatig communiceren waar ik mee bezig ben. En als u of jij daar iets van wilt weten, benader mij gerust. Ook als ik met bepaalde groepen in een gemeente werk (bijvoorbeeld een adviescommissie of een werkgroep) delen we informatie zodra dat kan. Uw/jullie betrokkenheid bij zoveel mogelijk zaken streef ik na en stel ik op prijs. Samen maken we deze periode van samenwerken tot een succes.

Bereikbaarheid en spreekuur
Van 1 mei tot 1 september hoop ik op de woensdagen in Spijkenisse te werken. Ik heb aan de kerkenraad een lijst van mensen en groepen gevraagd waar ik contact mee kan leggen om een goed beeld van de gemeente te krijgen. Het kan dus zijn dat ik u/jou bel om een afspraak te maken voor een ontmoeting of het bijwonen van een activiteit. U/jij kunt ook zelf contact met mij opnemen (Mobiel: 06-365 33 786 / E-mail: m.zijlstra@pkn.nl). Op de woensdagen hou ik van 18.30-19.00 uur spreekuur in één van de drie kerkgebouwen. Ook dan kunt u kort iets met mij delen of een afspraak voor een uitgebreidere ontmoeting maken. Zie het kerkblad voor de juiste locatie. 

Ik zie ernaar uit om de komende tijd met de nieuwe wijkgemeente op te trekken en hoop dat we elkaar snel ontmoeten en beter leren kennen. 

 

Gemeenteavond De Verbinding

Gemeenteavond is geweest. Daar zijn oa. de onderstaande documenten besproken. Zowel het beleidsplan als de plaatselijke regeling zijn in concept en worden n.a.v. diverse op- en aanmerkingen aangepast, alvorens deze definitief worden aangeboden aan de gemeente.


Renovatie Eikenlaan

De gemeente Nissewaard gaat in eerste helft van 2019 de Eikenlaan, Beukenlaan en de Iepenlaan renoveren en anders inrichten. Dit werk start aan de westzijde van de Eikenlaan op 17 februari 2019. De Eikenlaan zal enige tijd van de rotonde van de Hekelingseweg tot voorbij de Olmen afgesloten zijn. De toegang van De Kern blijft mogelijk en zal gaan via loopplanken of via de parkeerplaats de Esdoornstraat (achter de apotheek). Het zal een beetje improviseren worden. In mei 2019 zal de Tuingroep het kerkplein opnieuw laten betegelen, de struikentuin vervangen door tegels met een labyrint en nieuwe extra fietsenrekken plaatsen. Wat een labyrint is en wat het doel is, zie een volgend artikel in Samen.

Informatie bij Trijnie Huisman, Cor de Bruijn of Frans Meijdam.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

Wel eens met Pasen naar Griekenland geweest?
Moet u eens doen en dan een viering meemaken in het klooster op de berg Atos.
Vroeg in de morgen ga je dan te voet de berg op.
En als je dan bij het klooster aankomt begroeten de monniken je enthousiast
met “christos anesti“ , Christus is opgestaan.

Hoe kun je beter de verwondering om het paasmysterie uitdrukken!
Pasen is niet een feest dat mensen organiseren, maar het is een gebeuren dat mensen overkomt. Hij is verrezen! Had je dat ooit kunnen denken?

Wellicht niet, zeker niet  als je in de ban zit van verdriet, als je de zorgen van het leven steeds maar terug ziet komen, en je hebt als mens moeite om het hoofd boven water te houden, dan staat je hoofd er niet naar.
De steen voor het graf van Jezus is dan ook meer dan een gewone steen. Het is de steen van de teleurstelling, van het ‘nooit meer’, het is de steen van het ‘had ik maar..’
Maria van Magdalena is teleurgesteld. Haar enige zekerheid is de zekerheid van het graf. Gedenken is wat haar rest.
Alleen het graf is leeg. Ze denkt: Hij is gestolen! Petrus en Johannes gaan naar binnen, ze zien en geloven. Maria niet, haar verdriet is te groot.
Pas als ze een mens ontmoet in wie zij haar Rabbi herkent, pas dan keert zij om.

Wij denken vaak dat je geloven zelf kunt doen.
Als je het maar goed uitlegt dan zullen kinderen wel geloven.
Maar uiteindelijk is tot geloof komen een mysterie.
Mensen kunnen de steen niet wegrollen, die hen verhindert om te geloven. Die steen is loodzwaar. Alleen Pasen vertelt dat de steen al is weggerold.

Pasen nodigt ons uit binnen te treden in Jezus’ gedachtenis. In Zijn hele leven…en weten: het verhaal gaat door, voor u en voor mij.
Niet omdat we zelf zo flink zijn, maar omdat er Eén is, die met zijn Geest alles tot leven roept, die Israël redde door het water van de zee, en zijn Zoon niet opgesloten heeft in een altijd blijvende dood. Nee Hij heeft de steen weggerold .
Gezegende paasdagen.

Met Palmpasen -14 april- begint de stille week, de week voor Pasen.
Al jaren worden er tijdens de veertigdagentijd op woensdagavond vieringen georganiseerd in de Dorpskerk. Korte vespers van een half uur.
Deze vieringen zijn een mooie manier om tot inkeer te komen, je te bezinnen en te bidden ter voorbereiding op het Paasfeest. Om je naar God uit te strekken en los te laten wat je van Hem afhoudt.
In de loop van de eeuwen is de nachtwake die voorafging aan Pasen uitgedijd tot een viering van drie dagen. Het zijn dagen vol symboliek en rituelen, die het onzegbare geheimenis van de overwinning op de dood verbeelden. Vol verhalen, die het geheimenis verankeren in Israëls geschiedenis. Vol liederen en gebeden, die het tot levende werkelijkheid voor de gemeente nu willen maken.
En zo beginnen we op Witte Donderdag -18 april- met een complete dienst met Heilig Avondmaal, opdat we ons te binnen brengen hoe Jezus op die donderdag de Cedermaaltijd vierde met zijn leerlingen en toepaste op Zijn leven.
Op vrijdag -19 april – beginnen we in een stille en sobere kerk, omdat op Witte Donderdag de avondmaalstafel is afgeruimd. Dit is een voorteken van de ontluisterende gebeurtenissen die op Goede Vrijdag plaatsvinden. We lezen gedeelten uit het lijdensevangelie. Aangeklaagd door God vanwege de dood van zijn Zoon, de Geliefde, verlaten we in stilte de kerk.
Met de paaswake - 20 april - eindigen de drie heilige dagen in een feestelijk voorschot op Pasen. We vieren dat de duisternis van deze nacht het licht niet heeft kunnen doven. Zichtbaar wordt dit in het ontsteken van de nieuwe paaskaarsen, waaruit het licht zich zal verspreiden door de kerk. “Er zij licht!” Onze verbondenheid met deze God vieren wij door onze doop te gedenken in een tastbaar ritueel met doopwater.
Op Paasmorgen vieren we het hoogfeest van Pasen

Een tussendoortje over “bekering”
Soms krijg je namen die je niet verwacht. Dat ik grijs ben klopt wel, maar of dat moet leiden tot Grijsen in plaats van Gijsen is nog maar de vraag.
In ieder geval geeft dit voorbeeld aan dat er zo maar misverstanden kunnen ontstaan. Een ander voorbeeld: Welke Christen is niet bekend met de oproepen om 'Je hart aan Jezus' te geven of om 'Jezus in je hart toe te laten', waarna je gered zou zijn. Veel Christenen zien dat moment dan ook als het moment van hun bekering. Het bizarre is echter dat dit in het Christendom vrijwel unaniem aanvaardde concept nergens in de Bijbel voorkomt, ook niet in het Nieuwe Testament. Integendeel, de Bijbel lijkt iets heel anders onder een echte bekering te verstaan, en dat gegeven is iets wat ons allemaal behoorlijk zou moeten verontrusten.
In Handelingen kunnen we lezen hoe het pas geboren Christendom zich razendsnel verspreidde over Israël en klein Azië. Soms kwamen er op één dag duizenden mensen tot bekering. Tegen geen van hen -niet één!- werd echter gezegd 'Jezus in zijn (of haar) hart' toe te laten om zo gered te worden.”
Je zou toch verwachten dat de Christelijke kerken ondanks hun verschillen het over tenminste één uiterst belangrijk fundament van het Christendom eens zouden zijn, namelijk 'hoe wordt iemand een Christen?' en 'Wat moet iemand doen om gered te worden?' Dat zou niet moeilijk hoeven zijn, want in het Nieuwe Testament wordt ons keer op keer nauwkeurig verteld hoe dat in zijn werk gaat.
'Toen zij dit hoorden (de prediking van het evangelie), werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.' (Handelingen 2:37-38) Dat is toch andere koek.

Tenslotte

Denken over Pasen.
Pasen is eieren zoeken. Pasen is de paashaas. Pasen is een paastak. Pasen is een bedankje van de Paus voor die “blumen”. Maar is dat Pasen?
Op een warme mooie dag, rond het jaar 38 na Christus, werd Jezus Christus - ook bekend als de Messias - aan het kruis gehangen. De Evangeliën vertellen er gruwelijk over, over dat vernederen en martelen van Jezus. Opmerkelijk dat zo iets walgelijks het uitgangspunt is van het christelijk geloof. Dat zie je nergens.
Sommigen merken op dat Jezus dit lijden zelf zou hebben gezocht om goddelijke beloften waar te maken. Ik behoor niet tot die groep van mensen. Wanneer ik de evangeliën lees en probeer tot me door te laten dringen wat de schrijvers vertellen kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het lijden Jezus overkwam. Hij liep het op en werd het slachtoffer van mensen die hem kwijt wilden. Zoals dat zoveel mensen vóór hem en na hem is overkomen.
De Franse antropoloog René Girard stelt dat Jezus van Nazareth gedood werd omdat hij weigerde te doden. Want geweld uitdrijven met behulp van geweld zag Jezus als het voortzetten van geweld. Dus zag hij af van het gebruik van (tegen)geweld om de vicieuze cirkel van rivaliteit en geweld te doorbreken. Dat zou kunnen.
In ieder geval bij Goede Vrijdag is het niet gebleven. De verliezer aan het kruis blijkt geen verliezer in de gebruikelijke zin van het woord. Met het beeld van de opstanding van Jezus Christus hebben de vroegste christenen Gods ja tegen het leven van deze mens tot uitdrukking gebracht.
Met dit beeld interpreteerden de vroege christenen als het ware Jezus’ leven en dood.
Zij interpreteerden daarmee Jezus’ gewelddadige dood niet als een nederlaag van het recht en het leven maar als een overwinning op onrecht en geweld. Wat dat betreft zegt het beeld van de opstanding paradoxaal genoeg minder over wat er met Jezus na zijn dood gebeurde en veel meer over zijn leven voor zijn dood, waar de strijd zonder geweld voor gerechtigheid tussen mensen de kern van vormde. Het is belangrijk dit vast te stellen om te weten over wie het nu eigenlijk met Pasen gaat en wiens opstanding christenen met Pasen vieren.
Jezus’ opstanding wordt hiermee ook de opstanding van een even onverwachte als ongemakkelijke Messias. Want door Jezus van Nazareth Messias, Christus, gezalfde, te noemen oefenen die eerste christenen in feite kritiek op alle verwachtingen die zinderen van een overwinningsroes, de nederlaag van vijanden of het eigen gelijk.
Zo zagen de eerste christenen in deze Christus, deze opgestane, iemand die de vicieuze cirkel doorbrak van het beantwoorden van geweld met geweld, van onrecht met onrecht. Daarmee werd de opstanding van Jezus voor hen een door God gegeven mogelijkheid van een nieuw begin zonder geweld. Deze ervaring hebben zij uitgedrukt en vormgegeven in het beeld van de opstanding.
Wie het vergrootglas legt op Goede Vrijdag, dus op het martelen en kruisigen van Jezus van Nazareth, moet wel tot de conclusie komen dat het christendom een bloederige godsdienst is. Wie wat voorafging aan Goede vrijdag en wat erop volgde er ook bij betrekt komt tot een tegenovergestelde conclusie, namelijk dat het christendom een godsdienst is die gebouwd is op het neen van Godswege tegen zinloos bloedvergieten en daarmee een godsdienst waar menselijkheid, humaniteit, het hart van vormt. 

Met een hartelijke groet voor wie dit lezen.
ds. Harry Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.