Actuele informatie

Zondag 23 september, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.
Zondag 30 september, 10.00 uur. Voorganger is ds. H. Hessels, Hellevoetsluis.
Zondag 07 oktober, 10.00 uur. Voorganger is ds. Anne-Marie van der Wilt, Capelle a/d IJssel.

Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
23-09  Elma Wisse
30-09  Leanne Kroon
07-10  Wiepkje Voogt

Kindernevendienst
23-09 Annelies den Ouden
07-10 Eline Bierling

TNT
30-09 Jeugd samenzijn


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 4 oktober
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren
Met het vorige kerkblad is ook "Ontmoeten en leren" bij u op de mat gevallen. Er staat veel in en ik beveel u aan om ook bij de andere wijken te kijken en te zien of daar iets van uw gading is. Bij samen hoort ook dat we elkaar opzoeken en delen wat we aan wijsheid in te brengen hebben.

Leerhuis op 22 oktober rondom Openbaring. om 20 uur in De Kern met ds. Harry Gijsen
We zijn begonnen met de bespreking van het boeken Openbaring. Er kunnen nog mensen instappen. Ze zijn welkom op maandag 22 oktober, want de avond van 8 oktober gaat niet door, omdat  dan veel mensen niet aanwezig kunnen zijn. Een middaggroep komt er ook niet, omdat de aanmelding daarvoor te gering is.
Op 22 oktober lezen we de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Hoofdstuk 2 en 3 uit de Openbaring van Jezus Christus.

Mystieke teksten
De kring rondom de mystiek teksten van Hadewijch en Etty Hillesum zal voorlopig niet doorgaan. Het aantal aanmeldingen is te gering om een kring te rechtvaardigen. Wellicht proberen we het in januari 2019 nog een keer. 

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Verhuizing

Een nieuw huis inrichten en alles op zijn of haar plek krijgen valt niet mee, ook niet als je bedenkt dat de één herstellende is van een hernia en in het werk aan het re-integreren is en de ander regelmatig in Spijkenisse te vinden is en daar ook nog een huis heeft als werkplek.
Gestaag gaan wij echter door en er komt al vorm in. Leuk is het om zo samen een huis vorm te geven. Het zal nog wel even duren voor het helemaal klaar is.
Met vriendelijk groet voor allen die dit lezen.
Ds. Harry Gijsen


Herfstworkshop bloemschikken

Zaterdag 6 oktober a.s. om 15.00 uur gaan we een herfst-etagère maken.
Kosten € 15,- t.b.v. de kerktuin. Inschrijven via het formulier in de hal van De Kern of per mail: trijnie.huisman@upcmail.nl


Huwelijksjubilea

Op 24 september viert het echtpaar Smit-Abdul Hamid, Eikenlaan 62, 3203BL dat zij 25 jaar getrouwd zijn.
Een dag daarna, dus op 25 september, is 50 jaar getrouwd het echtpaar
Van Zanten-van Hulst, IJsselstraat 72, 3207BS.
Op 27 september is het echtpaar Groot-Hoek, Sluiswachter 9, 3201GG  50 jaar getrouwd.
Ook op 27 september is het echtpaar Meijdam-Breestraat, Waterman 13, 3204BZ 50 jaar getrouwd.
Dan is op 8 oktober het echtpaar  Romers-Looij, Polluxstraat 30, 3204BV  25 jaar getrouwd.
En op 10 oktober is het echtpaar Van der  Knijff-van Es, Corona 51, 3204CK  55 jaar getrouwd.

We wensen beide bruidsparen een fijne dag toe en met Gods zegen nog vele jaren.
Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

Angst is niet altijd een slechte raadgever. Er is veel om angstig voor te zijn. Trouwens ook heel veel om dankbaar voor te zijn. Maar er is dus ook angst. De vraag is echter laten we ons leiden door de angst of rechten we als gelovigen de rug? En wat houdt dat concreet in?
Probleem is dat je meestal pas achteraf kunt bepalen waar de echte problemen zitten, waar de angst op stoelt.
John Jansen van Galens boek “Het ik-tijdperk” verschafte vooral achteraf de nodige distantie tot het individualisme van de jaren zestig en zeventig. Zo kwam ook Pim Fortuyns kritiek op het multiculturalisme van de jaren tachtig en negentig pas nadien.
Dus achteraf weten we het wel, maar nu? Moeten we bang zijn voor het terrorisme of is het al weer op de terugtocht? Moeten we bang zijn voor het populisme? Moeten we het einde vrezen van de joods-christelijk-humanistische beschaving? En dan hebben we het nog niet over de schulden die de zuidelijke landen van Europa als een molensteen om de nek hangen en dus de angst voor een nieuwe economische recessie...of het  Russisch nationalisme, om maar eens iets te noemen.
Angsten zijn van alle tijden. Begin jaren dertig vreesde men in Duitsland, dat het land aan totale desintegratie te gronde zou gaan. De problemen rondom het joodse ras was het gevolg. Veertig jaar later maakte men zich weer andere zorgen. 'Rood of dood' was de bizarre keuze tussen een kernoorlog of de overwinning van het communisme. Eind jaren tachtig werd de Koude Oorlog afgelost door de zure regen en de dreiging van een kernramp, die in Tsjernobyl realiteit werd. Toen doemde de eeuwwisseling op. De  datum op computers zou terugspringen op 1900 en de techniek zou het volledig afleggen. Na 11 september 2001 zijn we behept met een heel complex van nieuwe angsten.
Zoals gezegd angst is niet altijd een slechte raadgever. Wie langs de rand van een afgrond loopt, kan maar beter naar zijn angst luisteren. Helaas heeft angst echter ook de eigenschap dat het de rationaliteit afknijpt. De één raakt door angst verlamd en laat zich gewillig door het noodlot afvoeren, terwijl er nog ruim tijd zou zijn geweest om het tij te keren. Anderen slepen zich van angst naar angst en verliezen in dat proces hun besef van nuance. Genieten van het goede in het leven wordt overschaduwd door doemscenario's die in woord en beeld tot ons komen. Wie politieke processen willen sturen, weet dat angst een krachtige bondgenoot is. Zij hebben er belang bij om anderen te overtuigen dat niets minder op het spel staat dan het overleven van een gemeenschap, een beschaving, een wereld. Niet in de laatste plaats hebben zij er belang bij om zichzelf te voor te stellen als de enigen die deze ramp effectief kunnen pareren. Geloof ze maar niet, want bijna altijd worden zulke mensen  totalitair.
Dus als angst de rol gat spelen dat we ons uitleveren aan zogenaamde sterke mannen of vrouwen dan wordt het zaak de angst te gaan vrezen. Vergeet niet dat vele doemscenario's in het verleden onwaar zijn gebleken. Soms heeft angst tot vormen van misère geleid die vele malen erger waren dan het doemscenario dat die angst opriep. Nuchter en waakzaam blijven dus: helpt een doemscenario mensen om helder te denken of neemt het ze het eigen nadenken uit handen? Durft het kritiek te horen of tolereert het geen tegenspraak? Reikt het zoekrichtingen aan of dringt het aan op radicale oplossingen? Stimuleert het tot burgerschap of vraagt het om volmachten? Staat het mensen toe om te genieten van het bestaan, of maakt het schuw en tobberig, dat is de beslissende vraag.

Startzondag en verder

De reacties op de startzondag van 2 september waren overwegend positief. Het was ook een goed idee eens op een locatie - het Zadkine-  te zijn, die nieuw was en andere mogelijkheden tot ontmoeting en viering in zich had. Fijn ook dat zo velen deze startzondag hebben voorbereid en mede vorm hebben gegeven. Bedankt! We hebben ook als voorgangers met veel plezier en inzet de viering gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd. Uit het verdere van deze startzondag werd zeker duidelijk dat het idee dat er wat moet gebeuren met PKN Spijkenisse breed gedragen wordt,  dat er nu echt intens moet worden samengewerkt was voor vrijwel iedereen duidelijk. De urgentie is nog toegenomen doordat Marloes Meijer ons als predikant van de Dorsvloer gaat verlaten. Het zij Marloes van harte gegund dat ze in het Brabantse een nieuwe start kan maken en nieuwe uitdagingen kan aangaan, maar voor ons in P.K.N. Spijkenisse zal het een groot gemis zijn aan creativiteit en bevlogenheid. Zij wordt niet vervangen en dus staan we er nu met z'n drieën voor, waarbij Gera ook nog niet full-time kan werken. Hoe moet dat nu verder? Kunnen we nog meer een beroep doen op vrijwilligers? Zijn die te vinden?
In ieder geval gaan we toe naar één kerkenraad voor de drie wijkgemeenten en dat wellicht op korte termijn. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden. Maar er zal meer nodig zijn. Kunnen we drie preekplekken met minder mensen in de lucht houden? Hoe kunnen we als kerk van betekenis zijn in Spijkenisse? Kortom: na de startzondag en het aangekondigde vertrek van ds. Marloes Meijer staan we voor grote uitdagingen. Er moet echt wat samen gebeuren!

Met een hartelijke groet voor allen die dit lezen
ds. Harry Gijsen

 

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.