Actuele informatie

Zondag 24 maart, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.
Zondag 31 maart, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Viering Maaltijd van de Heer.
Zondag 7 april, 10.00 uur. Voorganger is ds. Anne-Marie van der Wilt, Capelle a/d IJssel.

40-dagenvespers
In de komende 40-dagentijd zijn er weer vespers om ons te bezinnen op het lijden van Christus. 
Het thema voor deze periode is “God is nabij”.
De vespers zijn op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk.  
De data en sub-thema’s zijn:
27-3: God is nabij in een tijd van verdriet en gemis
03-4: God is nabij in een tijd van misleiding
10-4: God is nabij in een tijd van lijden in deze tijd.


Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
24-03 Wiepkje Voogt
31-03 Leanne Kroon
07-04 Elma Wisse

Kindernevendienst
Op 24-03 en  31-03 en  07-04

TNT
op 31-03


Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 4 april
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren

Zaterdag 9 maart 2019
Opening Expositie Hedendaagse Iconen Dorpskerk Poortugaal door Leo Fijen. Lees meer...

Zingkring in De Kern op 26 maart en 9 april om 20 uur.

lenteworkshop
Op zaterdagmiddag 6 april a.s. om 15.00 uur wordt in De Kern een Lenteworkshop gehouden.
Meenemen: snoeischaar en scherp mesje. Voor de rest wordt gezorgd.
Het inschrijfformulier hangt in de hal.
Opgeven per mail kan ook: trijnie.huisman@upcmail.nl

Bijbelkring
De Bijbelkring die één keer in de veertien dagen op de dinsdagmiddag  van 14.00 tot 15.30 uur wordt gehouden is de afgelopen week gestopt. We hebben het boek Handelingen van Lucas helemaal doorgelezen, stil gestaan bij de uitleg en er heel veel over gepraat.
Volgend seizoen hebben we gekozen om het Bijbelboek Prediker te bespreken, ook weer op de dinsdagmiddag en het spreekt dat deze kring natuurlijk openstaat voor heel “De Verbinding”, maar eigenlijk voor iedereen. Iedereen is welkom na de zomervakantie.

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Gemeenteavond De Verbinding

De drie wijkgemeenten zullen tijdens een gezamenlijke gemeenteavond op maandagavond 8 april a.s. in de Ontmoetingskerk gekend en gehoord worden met betrekking tot de nieuw te vormen wijkgemeente De Verbinding. Het beleidsplan, de plaatselijke regeling, de opdrachtformulering voor de gebouwencommissie en de profielschetsen voor de interim predikant en ambulante pastor zijn gereed en kunt u ter voorbereiding van deze avond vinden op de website. Mocht u over genoemde stukken vragen hebben, dan graag deze vragen bij voorkeur schriftelijk indienen bij de scriba van uw wijkgemeente, zodat deze vragen op de gemeenteavond  beantwoord kunnen worden. Tevens is het tijdens de gemeenteavond mogelijk om mee te luisteren via internet en kerktelefoon en kunt u die avond telefonisch reageren of een vraag stellen.
Bent u niet in het bezit van een computer, dan kunt u uw naam zetten op de lijst achter in de kerk, zodat we voor u een set kunnen kopiëren.


Naam voor de nieuwe wijkgemeente

De nieuwe naam is bekend. Met duidelijke meerderheid van stemmen is de naam voor de nieuwe wijkgemeente geworden: De Verbinding. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan het vervolg. Zo ook op digitaal vlak.

Inmiddels zijn de domeinnamen voor de website maar ook voor Facebook, Instagram, YouTube en Twitter vastgelegd.
Momenteel zijn de accounts nog niet actief maar de komende maanden zullen wij ons bezig houden met het "vullen" en de vormgeving van de site en sociale platvormen.
Zodra deze ook voor het grote publiek beschikbaar zijn zullen wij dat u laten weten.

Vriendelijke groet namens de websitecommissie,
Christian Prins


Aktie Kerkbalans – Mensenwerk - Vervolg 2

Op een vroege sombere regenachtige zondagmorgen in de eerste week van maart, met Vroege Vogels op de achtergrond, heb ik tijd genomen voor dit stukje. Je beseft dan, terwijl de kopijdatums van Samen voorbijvliegen, dat de vrijwilligers en toezeggers specifiek en gemeenteleden in het algemeen, tijdig recht op informatie hebben. Dus aan de slag!
Allereerst worden alle kerkbalansmedewerkers hartelijk bedankt voor het uitvoeren van de Aktie. Zonder jullie inzet is de Aktie Kerkbalans niet mogelijk. Niet minder gaat onze dank uit naar alle betrokken leden van en belangstellenden in wijkgemeente De Kern voor toegezegde vrijwillige financiële bijdrage. Door uw bijdragen is het kerkenwerk in 2019 mogelijk.
Op 17 februari 2019 is er een bedrag toegezegd van € 95.115 (17-02-2018:
€ 94.723). Dat is een mooi bedrag! Begroot is er een bedrag van € 104.000 (2018: € 114.000). Het eindresultaat van 2018 was € 111.809. Praktijk is dat het op 17-02-2019 toegezegde bedrag wat stijgt. Het gemiddelde toegezegde bedrag is € 263. Ca. 54% van de toegezegde bedragen is digitaal gedaan. Er zijn nog 294 kerkbalansbrieven aan huis bezorgd.
De volgende activiteit is het sturen van een herinnering aan gemeenteleden die hun toegezegde bijdrage van 2018 nog niet (geheel) hebben voldaan. Daarna komt er begin april een herinnering aan degenen die tijdens de Aktie Kerkbalans in 2019 niet thuis waren en nog niet gereageerd hebben. In de tussentijd worden enkele gemeenteleden bezocht die, op eigen verzoek, persoonlijk worden geïnformeerd over het reilen en zeilen in de kerk of niet langer lid willen blijven. Die enkele bezoeken leiden soms tot interessante gespreken en dan ontdek je dat de kerk zoals wij die praktiseren mensenwerk is en niet het monopolie heeft op geloven.
Zo ziet u, kerkrentmeester zijn is een stukje veelzijdig vrijwilligerswerk met raakvlakken in en buiten de kerk. In De Kern zijn op dit moment 3 kerkrentmeesters waarvan er 1 ook ouderling (ambtsdrager) is. Dit jaar stoppen er twee met hun werk, na vele jaren actief te zijn geweest. Heeft u belangstelling voor het interessante werk als (zakelijk) belangenbehartiger (m/v) in de wijkgemeente, als lid van de wijkkerkenraad of alleen als puur kerkrentmeester, dan horen wij dat graag van u. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Frans Meijdam, mede namens Frans Wisse en Rolf Roos.

 

Renovatie Eikenlaan

De gemeente Nissewaard gaat in eerste helft van 2019 de Eikenlaan, Beukenlaan en de Iepenlaan renoveren en anders inrichten. Dit werk start aan de westzijde van de Eikenlaan op 17 februari 2019. De Eikenlaan zal enige tijd van de rotonde van de Hekelingseweg tot voorbij de Olmen afgesloten zijn. De toegang van De Kern blijft mogelijk en zal gaan via loopplanken of via de parkeerplaats de Esdoornstraat (achter de apotheek). Het zal een beetje improviseren worden. In mei 2019 zal de Tuingroep het kerkplein opnieuw laten betegelen, de struikentuin vervangen door tegels met een labyrint en nieuwe extra fietsenrekken plaatsen. Wat een labyrint is en wat het doel is, zie een volgend artikel in Samen.

Informatie bij Trijnie Huisman, Cor de Bruijn of Frans Meijdam.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink


Huwelijksjubileum

Op 26 maart a.s. is het echtpaar Voogt-Kamman, Maasboulevard, 55 jaar getrouwd.
Op 11 april a.s. is het echtpaar Herrewijnen-van der Ven, M. Sneevliet-Draaijerstraat, 50 jaar getrouwd.
We feliciteren hen en hopen dat zij een fijne dag hebben. We wensen hun Gods zegen toe en dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.

Om te beginnen

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid ...’
Zo begint het bekende gedicht van Herman Gorter (1864-1927). Ik herinner het me van de middelbare school. Het is nog geen mei, nog lang niet, maar ik verlang er wel naar. Dus dringen de woorden van Gorter  zich aan mij op. Ze weerspiegelen de eindeloze cyclus der seizoenen. Het is de ordening van de tijd, die de afhankelijke mens de structuur biedt om in en van de natuur te kunnen leven. Lente is de tijd van vrolijke vruchtbaarheidsriten en de tijd om de donkere demonen die in elk mensenleven huizen te verjagen, elk jaar weer. En dan komt de zomer en dan weer de herfst en zo maar door. Het lijkt de economie wel.: blinken en verzinken , blinken en enz... .

Het geloof van Israël doorbreekt die natuurcyclus. De God van Israël bevrijdt van duisternis en demonie. Exodus 12-15 beschrijft Pesach, de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Het volk van het verbond trekt droogvoets door de Rietzee; God doet de doods machten wijken. Exodus 12:14 geeft de instelling van het pesachmaal weer. Het Feest is van fundamentele betekenis voor de identiteit van het godsvolk. De schepping van orde in de wanorde, beschreven in Genesis, gaat door! Pesach, de bevrijding, is het joodse perspectief op Gods niet aflatende trouw. En de Bevrijder is de Schepper!

Tijdens zijn laatste maaltijd, het eerste avondmaal in een bovenzaal ergens in Jeruzalem, Marcus 14:15, geeft Jezus aan het Feest een nieuwe, actuele inhoud. Gods bevrijding geldt voor alle mensen en gaat dwars door de dood heen. Jezus gaat ons voor in de bevrijdende opwekking van Pasen, voor eens en voor al. En de Opwekker is de Schepper! Maar eerst nog is er de tocht door de woestijn.

“De verbinding”

Ergens in mei zullen we als nieuwe wijkgemeente zo heten. Veruit de meeste stemmen uit alle wijken kwamen uit bij “de verbinding”. Dag Hammerskjöld, de voormalige secretaris van de V.N., zei eens dat hij niet de Weg had gekozen, maar de Weg hem. Zo’n gevoel heb ik ook bij De Verbinding, zij heeft ons gekozen. Nu is deze naam voor een christelijke gemeente niet uniek. Er zijn een flink aantal gemeenten die dezelfde naam hebben als waarvoor wij kozen. En toch is het bijzonder dat wij op deze naam kwamen. In een samenleving die in veel opzichten lijdt aan oppervlakkigheid en onverbondenheid willen we ons in de kerk oefenen in verbinding maken. Want we willen leven in verbondenheid! De kerk is de plek waar we door de Geest vechten tegen vervreemding en contactloosheid. Maar hoe doe je dat: verbinding maken? En waaraan herken je echte verbondenheid eigenlijk? God begint, God verbindt, God is een God van verbondenheid! Hij gaat een relatie aan met mensen. Hij kiest Abram uit om een verbond met hem te sluiten en met zijn nakomelingen. God is dus allereerst degene die zich met ons verbindt: ‘Ik zal jouw God zijn.’ En hij verlangt ernaar dat we daarin meegaan: ‘Leef in verbondenheid met mij!’ Dat gaat over contact op het niveau van het hart en de ziel. Horen, zien, aanraken.  In de eerste brief van Johannes lezen we in het derde vers ook over die verbondenheid. De kern van het verbinding maken is bij Johannes  de verschijning van de Mensenzoon: Jezus. Hij heeft de liefde geleefd tot in de dood, Hij heeft ons God doen zien en gaf zich prijs aan het kruis en stond op uit het graf. De vraag is nu wat wij doen met die verbondenheid met Jezus? Leven we in Zijn licht? Zien we in zijn liefde de eeuwige liefde? En leven we daaruit? Zeggen we “ja” dan wordt er een verbinding gemaakt tussen Gods liefste kind en ons. Verbondenheid als vrucht van het leven in contact met het eeuwige Licht. De ware verbinding wortelt dus in de gelovige relatie met God in Christus. Dat is de ware verbinding. Die verbinding komt eerst  en we moeten daar dan ook zorgvuldig mee omgaan! Ook in de kerk lopen we het gevaar vooral verbinding te maken met elkaar op basis van gemeenschappelijke interesses, meningen en hobby’s. We herkennen dan bij elkaar dat we dezelfde voorkeuren hebben, in dezelfde leeftijdsfase zitten, ons thuis voelen in dezelfde clubjes, ons even hard inzetten in de gemeente of juist ons aan de rand van het gemeenteleven ophouden, een gelijke mening hebben over hoe het gaat in de gemeente. We doen allemaal ‘ons eigen ding’ . Dat is de dood in de pot want dan is de gemeente niet anders dan de zeer individualistische cultuur waarin we leven. De ware verbinding ontstaat echter in de verbondenheid met Jezus en op die weg bloeit de verbondenheid op met Vader. Geloven zonder verbinding te maken met andere mensen is een Bijbelse onmogelijkheid. Verbinding maken staat tegenover passief zijn, alleen maar consumeren. Verbinding maken is een geestelijke activiteit, vanuit ons hart, waarvoor de Geest ons wil toerusten. Een geestelijke zaak dus, die ook altijd kritisch is…

Tenslotte

Ik heb soms het gevoel dat wij bijbelteksten naar ons toehalen. Ik weet nog dat mijn moeder zei: eer je moeder en mijn vader zei: eert uw vader. Soms heb ik het gevoel dat mensen die moeite hebben met kuisheid, roepen: gij zult niet echtbreken. Blijkbaar wil degene die verkouden is steeds de neus van de naaste snuiten. Je kunt ook zeggen dat er nog wel eens tegen de hete zonden wordt geprotesteerd door degenen die vooral bezig zijn met de koude zonden. Gij zult niet doodslaan zegt de dief. Gij zult niet stelen, zegt de moordenaar. Gij zult niet begeren uws naasten huis, zegt de villabewoner, noch zijn rund, noch zijn ezel, zegt de veeboer. Ik maak er nu natuurlijk een karikatuur van en ook een grap. Maar u begrijpt uit het voorgaande ook wel dat als een bijbelwoord goed in onze kraam te pas komt, wij de verkeerde tekst te pakken hebben. Het geeft te denken als wij ons goed in de tekst kunnen verplaatsen. Goede kans ook dat we de tekst laten buikspreken. Maar het geeft helemaal te denken als we geen tekst meer weten te noemen, want dan hebben we te maken met godsdienstige analfabeten. In ieder geval is duidelijk dat Gods Woord niet opgaat in wat wij er van horen en evenzo dat het Rijk Gods niet opgaat in wat wij er van zien. Dat ook in dit opzicht de veertigdagentijd een goede periode van inkeer mag zijn.

Met een hartelijke groet voor wie dit lezen.
ds. Harry Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.