Actuele informatie

Zondag 29 juli, 10.00 uur. Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Voorganger is ds, Harry Gijsen.
Zondag 5 augustus, 10.00 uur. Voorganger is mw. Gera van der Linden.
Zondag 12 augustus, 10.00 uur. Gezamenlijke dienst in De Dorsvloer. Voorganger is ds. Harry Gijsen
Zondag 19 augustus, 10.00 uur. Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Voorganger is mw. Gera van der Linden.


Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. De laatste keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet heeft Marloes Meijer gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf bij Marloes en mij als ouderling van dienst een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
5 augustus

Geen kindernevendienst en TNT in de vakantieperiode


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 16 augustus
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Zondag 2 september is de startzondag. Deze datum kunt u vast in uw agenda zetten.

Activiteiten voor seizoen 2017/2018 vind je hier.


Toiletrenovatie

In de maand juli en in de eerste week van augustus 2018 wordt de toiletgroep in De Kern gerenoveerd. De toiletgroep is zo oud als het gebouw (van 14-04-1970). Sinds de bouw waren er alleen reparaties en is defect sanitair vervangen. Naast de gedateerdheid van de toiletgroep voldoet het invalidentoilet niet aan het Bouwbesluit en de daaruit afgeleide inrichtingseisen, beschreven in de Richtlijnen Rolstoeltoegankelijke Toiletruimten. De Kern is het huis van de gemeente en toiletten daarin mogen best aan de hedendaagse eisen voldoen. We vergeten het wel eens, maar dat geldt ook voor onze huurders zonder wie we het gebouw niet meer, zoals nu, in gebruik zouden hebben.

De renovatie wordt in twee fasen uitgevoerd, zodat er altijd één gecombineerd dames en heren toilet beschikbaar is. Dankzij het puzzelwerk van Wim Stolk wordt de oude indeling van drie toiletten geoptimaliseerd zodat er vier toiletruimtes (twee voor dames, één voor heren en een invalidentoilet) ontstaan. De renovatie wordt betaald uit de nog beschikbare reserve van 2017 en eerdere jaren.

Voor vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters of de beheerder, Gerrit Huisman.

Frans Meijdam.


Inloophuizen te Spijkenisse ook tijdens de vakantieperiode open!

De vakantie weken komen weer in zicht. Dat is niet voor iedereen een tijd om naar uit te zien. Eenzame mensen, ouderen en mensen die niet met vakantie kunnen gaan zien er soms zelfs tegenop. De sociale kontakten komen op een laag pitje te staan, verenigingen en clubs hebben een zomerstop, familie, vrienden en buren gaan met vakantie en zelfs de televisieprogramma's zijn minder interessant.

Daarom wil ik graag uw aandacht vestigen op onze inloophuizen " 't Koffiehoekje", " De Dorsvloer" en "'t Kernpunt". Dit zijn ontmoetingsruimten waar iedereen zomaar kan binnenlopen om in gezelschap van andere mensen te genieten van een kopje koffie of thee. Er is aandacht voor elkaar en er is gelegenheid om een spelletje te doen, kaarten te maken, met een handwerkje bezig te zijn of zomaar een babbeltje te maken. Het is gezellig en er komen weer nieuwe kontakten tot stand.

In "'t Koffiekoekje" en " 't Kernpunt" wordt tussen 12.00 en 13.00 tegen een kleine vergoeding een eenvoudige lunch aangeboden.

Ook tijdens de vakanties blijven de inloophuizen open, behalve in de week van 6 t/ m 11 augustus, want dan gaan we met elkaar een dagje uit.

Kom gerust eens bij ons langs, u bent van harte welkom!

Iedere dinsdag, 10.00 - 15.00 uur, "'t Koffiehoekje" Recreatiezaal De Boezem, B. van Roystraat 2.
Iedere dinsdag, 10.00 - 13.00 uur, "de Dorsvloer", Centrum De Dorsvloer, Zomerakker 515
Iedere donderdag, 10.00 - 14.00 uur, "'t Kernpunt", Gebouw De Kern, Eikenlaan 2.


Huwelijksjubilea

Op 2 augustus a.s. hoopt het echtpaar Baris-Linders hun 40 jarig huwelijk te vieren. Zij wonen aan de Maasboulevard..
Op 10 augustus is het echtpaar Bos - Oenema 55 jaar getrouwd, wonende in de Schothorstlaan.
Op 25 augustus is 25 jaar getrouwd het echtpaar de Wilde -Suister,wonende in de Cederstraat.
Wij wensen hun Gods zegen toe en een mooie dag met allen die hen dierbaar zijn.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

Het oneindige in het eindige

Een nieuw seizoen. Waar gaan we heen?  De toenemende invloed van de secularisatie grijpt mij steeds meer aan. Verwereldlijking, betekent secularisatie. Nu.

Betekent het vooral, dat het christelijk geloof haar vanzelfsprekendheid verloren heeft? Het samenleven is pluriform geworden. Tradities vallen uiteen. Eens schiepen ze een stevige band tussen de generaties, schiepen ze veiligheid en geborgenheid. Nu is de enige beslissende vraag: wat helpt ze mij in mijn zoektocht naar de zin en doel in mijn leven? Wat spreekt aan, dat is beslissend. Geen enkele godsdienst heeft de waarheid in pacht. Er zijn vele spirituele wegen. Daarom noemen velen zich liever spiritueel dan religieus (SBNR = spiritual but not religious). Zij knutselen als het ware hun eigen geloof in elkaar. Ze willen autonoom zijn: niet een ander, maar zijzelf bepalen wat voor hen belangrijk is. Binnen en buiten de kerken ontstaat nieuwe spiritualiteit, maar meestal ongebonden. Het instituut is uit.

Een ander kenmerk van onze tijd is dat wij leven in een netwerksamenleving. Een netwerk bestaat uit vele verbindingen en knooppunten, zonder dat er een vaste plek in het midden is. Alles hangt met alles samen, mensen worden individu, maar wel los gerukt van hun oorsprong, overgelaten aan zichzelf en gericht op zichzelf.

De context waarbinnen dit alles plaatsvindt is als volgt te schetsen: de samenleving waarin de christelijke levensbeschouwing de toon aangaf is ineengestort. In plaats van de daar geldende morele kaders, die de mensen oriëntatie en bezieling gaven, kwam in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het management op, dat ogenschijnlijk ideologisch neutraal en efficiënt de toon aangaf in een ontzielende samenleving. De markt bepaalt alles. En mensen zijn met zichzelf bezig, bezig zichzelf te bevestigen. Een geleerde noemde dit verschijnsel de triomf van de homo faber ( de mens die geneigd is zijn leefomgeving naar de eigen hand te zetten).

Deze homo faber is dominant. Zij claimen de waarheid in pacht te hebben. Ze zijn ook in de kerk te vinden. Tegenover deze homo faber staat een ander menstype: de homo ludens (de spelende mens). Dat is de mens bij wie het verlangen naar geluk niet is gedoofd, die niet meent alles in de hand te kunnen hebben en houden, want geluk maken we niet, het valt ons toe in de ontmoeting met het andere, met het onverwachte, met de werkelijkheid "buiten ons". Tegenover het realisme van de homo faber, die meent dat alles maakbaar is, staat het andere realisme van de homo ludens, die meent dat een fundamentele openheid voor het mysterie maakt, dat het onvoorziene zich kan openbaren binnen de wereld van de feiten. Zo weet iedereen dat vriendschap of de liefde van de ander nooit in onze macht is. Ze kunnen zomaar verloren gaan, zijn geen bezit. Die realiteitszin, het gericht zijn op de realiteit als iets dat we nooit echt in handen hebben, veronderstelt een andere, fundamentele capaciteit in de mens: vertrouwen. Vertrouwen betekent de kracht om in de afwezigheid van onomstootbare bewijzen van trouw, het risico te lopen zelf trouw te zijn en in kwetsbaarheid de ander met een eindeloze zorg en eerbied te omringen. En dat steeds "geestig", met humor, met betrokkenheid en relativering. Zo zal de homo ludens de confrontatie kunnen aangaan met de homo faber. 

Nogmaals; het gaat mij dus om de werkelijkheid die zich verbergt achter de schijn van het alledaagse, het gaat mij om verwondering voor het mysterie van de dingen: zó hadden we het nog niet gezien. Onwillekeurig verschijnt er een glimlach, want de mens staat in zijn ontvankelijkheid vol verwondering en niet grijpend of be-grijpend in het leven. Een voorbeeld: wetenschappelijk gesproken weten we precies hoe baby’s ontstaan, we kunnen ze (bijna) kunstmatig produceren. Maar wie ontkent dat een pasgeboren baby een onuitsprekelijk mysterie is en blijft? Emotie vertelt ook iets over de werkelijkheid.

We zien nu dat het on(be)grijpbare aanwezig is in het alledaagse, het vergankelijke. Het oneindige openbaart zich in het eindige. Daar zullen we daadwerkelijk rekenschap van moeten afleggen. Dat is lastig, want de homo faber lijkt het te winnen. De homo ludens is op zijn retour. En dan verschijnt bij de homo ludens enerzijds de verwondering, het mysterie, het verlangen, zo u wilt het Godsverlangen, als een kritische impuls: de wereld zoals die feitelijk is, kan en moet beter; anderzijds kan die verwondering, het niet- grijpbare, ook het aanschijn van de aarde veranderen, maar aangevochten omdat het maar een kleine rimpeling is in een wereld vol managers.

Het christelijk geloof vertelt  dat het mysterie vlees is geworden. Dat is de uiterste consequentie van Gods liefde, maar zij is ook kwetsbaar. Haar vindplaatsen zijn kwetsbaar met de opmars van de homo faber. We zullen die vindplaatsen met zorg moeten omgeven. Die zorg dringt zich vooral op wanneer kwetsbaarheid gekwetstheid is, wanneer de luister is verbleekt. Zo staan we bij het geheim op wacht, maar juist in de wachtende houding laten we iets van het mysterie zien, maar ook van de ethiek, want is dat niet ethiek: zorg voor wat eigenlijk afgeschreven is?

Aandacht voor het mysterie in de werkelijkheid en in onszelf lijkt mij uiteindelijk verbonden met zorg en trouw. “Liefde” kun je zeggen en zei de Zoon des mensen niet over die liefde dat ze zichzelf loslaat en in die zelfontlediging kon beloven: “Ik blijf altijd bij u”.

Ik ben er van overtuigd dat wil het christelijk geloof zich kunnen handhaven, dan zal het geworteld moeten zijn in een persoonlijke en existentiële opname van dat geloof. Dag Hammarskjöld zei dat de weg naar werkelijk inzicht niet gaat via de publiek beleden geloofswaarheden, maar via de fascinatie door ‘het vliedend licht in ons innerlijk'. De openbare kerkelijke cultivering van het geloof is belangrijk, maar krachtig en vitaal wordt het geloof pas doordat er in de ziel van de mens iets ontbrandt. En dan kan de vitaliteit van het geloof opnieuw de weg vinden naar het publieke leven, naar daden, naar verzet eventueel.

In de kerk vinden we zowel de homo faber als de homo ludens, zo ook buiten de kerk. Ze zijn elkaars alter ego. Misschien is de spelende mens voor het aangezicht van God wel bij uitstek de communicator die woord en daad laat samenklinken, omdat ze beide beloften in zich dragen. Ik zie ook dat ik bereid moet zijn op zoek te gaan naar het eigenlijke diepste zelf, met het vermoeden dat de grond van dat zelf God is, het eeuwige, als zin en fundament van het bestaan. Meister Eckhart noemt deze ontvankelijke houding; de ‘Godsgeboorte in de ziel’. De mens die in deze grond geworteld is, weet dat zijn doen en laten niet aangepraat is, maar uit die grond ‘geboren’ wordt, spontaan. Iemand die zo leeft, is in praktijk wat in theorie helemaal niet kan: de verbinding tussen het eeuwige en het tijdelijke. 

Voor u gelezen

Docenten binnen het primaire en het secundaire onderwijs merken dat het vak godsdienst en/of levensbeschouwing voor een groeiende groep leerlingen de eerste gelegenheid is waar zij op een structurele manier met religies en levensbeschouwingen in aanraking komen. De jonge mensen weten er heel weinig van, ze zijn religieus over het algemeen analfabeet. Wat moet je ze nu leren? De vraag is nu geworden: Wat zijn de meest wenselijke doelen van religieus en levensbeschouwelijk onderwijs? Twee voorkeuren tekenen zich af. Aan de ene kant worden voornamelijk cognitieve doelen bepleit: vanwege de religieuze ongeletterdheid en de religieuze diversiteit onder leerlingen kan het vak geen ambities hebben die het informeren over religies en levensbeschouwingen overstijgen. De andere kant van het spectrum stelt dat het probleem het beste kan worden aangepakt door de cognitieve gerichtheid aan te vullen met reflexieve, hermeneutische en communicatieve doelen. Als variant binnen deze tweede beweging valt  een pleidooi waar te nemen voor religieus-educatief leren dat aandacht heeft voor de ervaringsdimensie, voor mystagogisch leren.

Tenslotte

Op 3 september de startzondag, met weer een gevarieerd programma na de kerkdienst. Echt voor ieder wat wils! Dat is meer dan prima en we hopen op een goed en inspirerend seizoen. Wellicht kan bij de start van dit nieuwe seizoen een gedicht van Liselore Gerritsen helpen:

Sta even stil

Sta even stil
draai je niet om
en kijk ook niet vooruit
tel de seconden
niet de uren
adem in en uit

sta even stil
en leg je armen
langs je eigen lijf
voel je voeten op de aarde
want dit is je verblijf

sta even stil
en weet het weer
leg het nooit iemand uit
Aan liefde
is niets uit te leggen
adem haar in en uit

Een hartelijke groet voor allen die dit lezen.
H. Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.