Actuele informatie

Zondag 15 juli, 10.00 uur in De Kern.Voorganger is ds, Harry Gijsen.

Zondag 22 juli, 10.00 uur. GEEN dienst in De Kern. Andere kerken zijn open.

Zondag 29 juli, 10.00 uur. GEEN dienst in De Kern en Dorsvloer. Van harte welkom in De Ontmoetingskerk. Voorganger is ds, Harry Gijsen.


Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. De laatste keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet heeft Marloes Meijer gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf bij Marloes en mij als ouderling van dienst een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
15 juli

Geen kindernevendienst en TNT in de vakantieperiode


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 26 juli (3 weken)
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Zondag 2 september is de startzondag. Deze datum kunt u vast in uw agenda zetten.

Activiteiten voor seizoen 2017/2018 vind je hier.


Toiletrenovatie

In de maand juli en in de eerste week van augustus 2018 wordt de toiletgroep in De Kern gerenoveerd. De toiletgroep is zo oud als het gebouw (van 14-04-1970). Sinds de bouw waren er alleen reparaties en is defect sanitair vervangen. Naast de gedateerdheid van de toiletgroep voldoet het invalidentoilet niet aan het Bouwbesluit en de daaruit afgeleide inrichtingseisen, beschreven in de Richtlijnen Rolstoeltoegankelijke Toiletruimten. De Kern is het huis van de gemeente en toiletten daarin mogen best aan de hedendaagse eisen voldoen. We vergeten het wel eens, maar dat geldt ook voor onze huurders zonder wie we het gebouw niet meer, zoals nu, in gebruik zouden hebben.

De renovatie wordt in twee fasen uitgevoerd, zodat er altijd één gecombineerd dames en heren toilet beschikbaar is. Dankzij het puzzelwerk van Wim Stolk wordt de oude indeling van drie toiletten geoptimaliseerd zodat er vier toiletruimtes (twee voor dames, één voor heren en een invalidentoilet) ontstaan. De renovatie wordt betaald uit de nog beschikbare reserve van 2017 en eerdere jaren.

Voor vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters of de beheerder, Gerrit Huisman.

Frans Meijdam.


Inloophuizen te Spijkenisse ook tijdens de vakantieperiode open!

De vakantie weken komen weer in zicht. Dat is niet voor iedereen een tijd om naar uit te zien. Eenzame mensen, ouderen en mensen die niet met vakantie kunnen gaan zien er soms zelfs tegenop. De sociale kontakten komen op een laag pitje te staan, verenigingen en clubs hebben een zomerstop, familie, vrienden en buren gaan met vakantie en zelfs de televisieprogramma's zijn minder interessant.

Daarom wil ik graag uw aandacht vestigen op onze inloophuizen " 't Koffiehoekje", " De Dorsvloer" en "'t Kernpunt". Dit zijn ontmoetingsruimten waar iedereen zomaar kan binnenlopen om in gezelschap van andere mensen te genieten van een kopje koffie of thee. Er is aandacht voor elkaar en er is gelegenheid om een spelletje te doen, kaarten te maken, met een handwerkje bezig te zijn of zomaar een babbeltje te maken. Het is gezellig en er komen weer nieuwe kontakten tot stand.

In "'t Koffiekoekje" en " 't Kernpunt" wordt tussen 12.00 en 13.00 tegen een kleine vergoeding een eenvoudige lunch aangeboden.

Ook tijdens de vakanties blijven de inloophuizen open, behalve in de week van 6 t/ m 11 augustus, want dan gaan we met elkaar een dagje uit.

Kom gerust eens bij ons langs, u bent van harte welkom!

Iedere dinsdag, 10.00 - 15.00 uur, "'t Koffiehoekje" Recreatiezaal De Boezem, B. van Roystraat 2.
Iedere dinsdag, 10.00 - 13.00 uur, "de Dorsvloer", Centrum De Dorsvloer, Zomerakker 515
Iedere donderdag, 10.00 - 14.00 uur, "'t Kernpunt", Gebouw De Kern, Eikenlaan 2.


Huwelijksjubilea

Op 11 juli a.s. hoopt het echtpaar J. Mast-Feijen, Ottersveen 315, het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren en op 16 juli viert het echtpaar J. Mol-van Maurik, Kometenstraat 125 dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Op 2 augustus a.s. hoopt het echtpaar Baris-Linders hun 40 jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Maasboulevard 115, 3207RL.

Onze hartelijke gelukwensen hiervoor en we wensen hun nog goede en gezegende jaren toe met hun dierbaren.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

Ooit was ik in het bezit van een bierviltje van het biermerk "Het elfde gebod". Daar stond op: "Gij zult genieten". Ik ben het viltje kwijt. Is dat veelzeggend? 

Geloven en genieten dat bijt elkaar, zo lijkt het. Geloven dat ruikt voor velen naar zwaarmoedigheid en saaiheid, naar moeten en onvrijheid. Je bent immers een zondaar, in schuldige verlorenheid verstrikt. Daar valt niets aan te genieten. Sterker, in de wereld zoekt men het genot. Daar hoort een gelovige zich verre van te houden. 
Geloven en genieten? Ook in de wat vrolijker varianten van het christendom kom je  aarzeling tegen om te genieten. Want, kun je dat wel maken terwijl de meerderheid van de wereldbevolking in armoede leeft? Heeft genieten niet de klank van lichtzinnigheid, van ordinair vermaak? Ons past meer de soberheid en de ernst. Genieten heeft iets van “ongeremdheid”  en als er iets is wat bewust levende christenen niet willen dan "dat wel". 
Als ik mij niet vergis dan kwam mijn bierviltje uit zuidelijke regionen. Getuige de tekst op mijn zoekgeraakte bierviltje worstelen ze zelfs daar met het “genieten”. Anders zouden ze niet zoiets als een gebod om te genieten hebben geformuleerd. Kenmerk van het genieten is immers, dat het iets spontaans is en juist niet iets opgelegds. Maar blijkbaar zit hier een moeilijkheid. Zoals veel hedendaagse cultuurfilosofen opmerken wordt onze huidige consumptiemaatschappij getypeerd door "genietings-dwang ". Het speelse motto van het bierviltje, is bittere ernst geworden. Genieten is een collectieve dwangneurose geworden, die ons aanjaagt tot een voortdurende run op steeds weer nieuwe producten die een nog groter genot beloven. De "verleuking"  is zelfs de kerk binnengekomen. Alles moet leuk zijn en als het dat niet is dan beginnen we er niet aan. En zo zweven we op weg naar geluk tussen de uitersten van het te weinig en het mateloze van het genieten.

In de Bijbel klinkt bij  Prediker ook de stem om te genieten. Een zelden gehoorde oproep in de Schriften. Jezus lijkt in die richting te gaan als hij ons op de vogels wijst en de leliën en Paulus komt in de buurt met zijn wees altijd verheugd. Maar bij de derde – van wie wel wordt vermeld dat hij huilde, maar nooit dat hij lachte – vraag ik mij af hoe vrolijk dat nu werkelijk klinkt en bij de tweede lijkt het meer een soort bevel te zijn.
En Prediker? Dat is toch die aarts pessimist met als refrein dat alles lucht en leegte en het najagen van wind is? Als hij oproept om te genieten, dan voegt hij er aan toe: “Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag” (Pred. 9: 9). In dat woordje ‘dus’ zit het geheim van echte levenskunst. Om dat te ontdekken is het belangrijk om goed te onderscheiden. Predikers oproep klinkt als de boodschap die wij voortdurend om ons heen horen. ‘Je leeft maar één keer, dus geniet’. Oftewel: laten we eten en drinken want morgen sterven wij. Maar dat zegt Prediker nu juist niet. Niet: morgen sterven wij; maar: vandaag leven wij. Het is niet zo dat zijn oproep om te genieten wordt gedaan ondanks dat het leven leeg en vluchtig is, als een soort "compensatie"; maar het is precies andersom: omdat het leven is zoals het is, kwetsbaar, fragiel, onzeker, beperkt, en om daarvoor je ogen niet te  sluiten, ontstaat er de ruimte voor het echte genieten van de goede dagen en de goede momenten. Uit dat besef bloeit de kunst om het leven op zijn werkelijke waarde te schatten. Dat is pas met recht genieten.

Tenslotte

Mystiek betekent: "verborgen". Zoiets als de drie aapjes van horen, zien en zwijgen.
Je hoort iets, ziet iets, er gebeurt je iets, maar er zijn geen woorden voor. Mystici zijn mensen die iets aanvoelen van de grondbeweging van het leven, de oergrond waar alles uit ontspringt, en die in het christendom God wordt genoemd.
Eigenlijk doet iedereen dat weleens op zijn of haar manier. Meestal blijft het bij een moment, van schoonheid in de natuur, van diep geraakt zijn door een gebeurtenis, of muziek die je even opent.
Mensen met een mystieke antenne beleven zoiets als een uitnodiging.  Ze zouden altijd zo open willen leven. En zo begint hun reis. In dat proces gebeurt er van alles en begrijpen ze steeds meer over de werkelijke aard van het bestaan. God trekt sporen in het leven en daar vertellen mystici van. Soms in liefdestaal, soms als gedicht of als filosofie, vaak met begrippen uit hun eigen religieuze traditie. Soms met woorden die elkaar tegenspreken, of met vergelijkingen en beelden, want eigenlijk is het onzegbaar. Hoe kun je de muziek beschrijven die klinkt als je zelf muziek geworden bent?
In het winterseizoen wil ik weer graag enige mystieke teksten met u lezen. Ik denk aan Etty Hillesum, maar een ander mag ook. Laat het mij weten.

Een hartelijke groet voor allen die dit lezen.
H. Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.